GVN Podologie & Orthopedie Service

AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring GVN Podologie & Orthopedie Service

Praktijk voor integrale podologie

dd. 24 mei 2018

U mag verwachten dat GVN Podologie & Orthopedie Service zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van GVN Podologie & Orthopedie Service naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

GVN PODOLOGIE & ORTHOPEDIE SERVICE

Hoofdvestiging: BVG-Perron-8, Molenveldstraat 153, ruimte 48-50, 6001 HH Weert

Nevenvestiging: GC-Dolium, Gebint 1e, 5521 WD Eersel Afd.: “Podologie & Orthopedie”

Correpondentie-adres: Parallelweg 168, 6001 HM  Weert

Telefoon: 06-40131008

Contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming :

Dhr. G.J.M. van Nieuwenhoven OSM

Email: info@gvnorthopedie.nl

(Ook voor de privacy-gerelateerde vragen)

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat GVN Podologie & Orthopedie Service hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Via haar website legt GVN Podologie & Orthopedie Service bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen). Tevens wordt dit gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

GVN Podologie & Orthopedie Service neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.


Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij GVN Podologie & Orthopedie Service, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer.

Daarnaast registreren we via de website uw IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website, inclusief het tijdstip hiervan. Dit wordt gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de GVN Podologie & Orthopedie Service een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn  eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

GVN Podologie & Orthopedie Service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens GVN Podologie & Orthopedie Service onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens met Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag
Huisarts, verwijzer Rapportage ter informatie Naam of NAW geboortedatum, BSN

onderzoek en behandelplan

Zorgmail

Post

Alleen na uw toestemming
Producent van therapiezolen en hulpmiddelen (Naam benoemen), Op maat maken van hulpmiddel Naam,

Geboortedatum

Biometrische gegevens

n.v.t. (alles in eigen beheer) Verwerkingsovereenkomst
Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar) Controle op verzekeringsrecht

Indienen declaratie

Naam of NAW

Geboortedatum,

BSN

polisnummer

declaratie zorg

declaratie hulpmiddel

Podonet Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg
softwareleverancier

PODONET

Digitaal dossier

VECOZO

Naam of NAW

Geboortedatum,

BSN

polisnummer

declaratie zorg

declaratie hulpmiddel

www.podonet.nl Verwerkingsovereenkomst met Podonet
Weert.com administratiekantoor

Weert

Facturatie en financiële administratie Naam, NAW, Faktuurnummer Verwerkingsovereenkomst
Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) kwaliteitscontrole van de zorgverlener Visitatie praktijk
Ter plekke van de zorgverlener Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor
Google Analytics

Mogelijk ontvangt GVN Podologie & Orthopedie Service uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van GVN Podologie & Orthopedie Service afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

Maakt u gebruik van cookies of Google Analytics voor uw website? Dan moet u hier ook tekst over opnemen: welke informatie wordt waar opgeslagen en waarvoor gebruikt. En hoe lang worden deze gegevens bewaart. Tevens verwijzen naar het privacybeleid van Google Analytics.

In het geval van cookies, dient u aan te geven om welke cookies het gaat en uitleg te geven over cookies.

Bewaartermijn

GVN Podologie & Orthopedie Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart GVN Podologie & Orthopedie Service uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraagformulier (plaats een directe link naar dit formulier op uw website) sturen naar mailadres GVN Podologie & Orthopedie Service. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. GVN Podologie & Orthopedie Service reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop GVN Podologie & Orthopedie Service uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van  Functionaris Gegevensbeheer en voor privacygerelateerde vragen via info@gvnorthopedie.nl.

GVN Podologie & Orthopedie Service brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
GVN Podologie & Orthopedie Service behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van GVN Podologie & Orthopedie Service.

Schuiven naar boven